خادم الخادمین

خادم الخادمین

بصیرت یعنی اینکه بدانیم شمری که سر امام حسین(ع) را برید همان جانباز جنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش رفت.
(حضرت امام خامنـه ای)

رجانیوز

رجانیوز

یا لثارات

رجانیوز

رجانیوز

رجانیوز

طبقه بندی موضوعی

این روزها در گوشه گوشه شهر این جمله‌ات می‌درخشد :

ای بســــیجـــــی! هــــرگـــــاه پـــــرچــــــم  رســــول الله را بــــر افـــــق عــــالــــم زدی حــــق داری استـــــراحـــــت کنــــــی :::‌ 

 :::‌ جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان ... :::‌